Archiwalia – wydawnictwa

ZABYTKI WIELKOPOLSKIE ZESZYT 1 POZNAŃ PREMIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W POZNANIU ROK 1912

Jest  pierwszy zeszyt wydany przez towarzystwo opatrzony tekstem: Nikodema Pajzderskiego.

Brak informacji, o nakładzie, jak i miejscu drukowania. W sumie towarzystwo wydało drukiem 5 zeszytów w okresie 1912-1917, które były wystawione w Krakowskim Antykwariacie Naukowym w 2015 r.

Ten egzemplarz, jest dodatkowo oznaczony okrągła pieczęcią korporacji akademickiej – KONWENT LEGIA POZNAŃ 1923/24.

Informację o tej korporacji znalazłem w opracowaniu Patryka Tomaszewskiego Polskie korporacje akademickie w latach 1918–1939 – Struktury, myśl polityczna, działalność,  na stronie 162 cyt;   ” Dość charakterystyczna była działająca w ZPKA, założona w lutym 1924 roku korporacja „Legia”, stawiająca sobie za cel: „wychowanie swych członków na dobrych, uczciwych i patriotycznych obywateli Polaków i przygotowanie ich przez współpracę w ścisłym gronie kolegów – przyjaciół do pracy obywatelskiej, szczególnie wojskowej dla dobra ojczyzny”. oraz w przypisach  ” Początkowo pod nazwą „Akólja”, jednak aby uwydatnić swój wojskowy charakter zmieniła nazwę w marcu 1924 roku na „Legia”. 

I tu jest zagadkowa historia datowania powstania KONWENTU LEGIA. Pieczęć wskazuje na rok 1923.

Egzemplarz jest także podpisany z imienia i nazwiska oraz datowany na rok 1928.

 

arch. własne

arch. własne

Nakładem towarzystwa zostały wydane także :

Zeszyt 2 – Epoka romańska, opatrzony tekstem Nikodema Pajzderskiego – 23 ilustracje

Zeszyt 3 – Epoka gotycka cz.1., opatrzony tekstem Kazimierza Ulatowskiego – 20 ilustracji

Zeszyt 4 – Epoka gotycka cz.2., opatrzony tekstem Kazimierza Ulatowskiego – 16 ilustracji

Zeszyt 5 – Odrodzenie. Wiek XVI., opatrzony tekstem Kazimierza Ulatowskiego – 12 ilustracji

Niebawem inne ciekawe wydawnictwa.

Andrzej Goliński

 

 

Dodano 15.04.2018

Uchwała 86/81 w sprawie strajku prasowego.

Gdańsk dn. 12. 08. 81r

W związku z trwającą od kilku dni bezprzykładną kampanią propagandową przeciw naszemu Związkowi połączoną z uniemożliwieniem lub drastycznym ograniczeniem możliwości repliki ze strony NSZZ „Solidarność” Krajowa Komisja Porozumiewawcza postanawia:

1 Przeprowadzić w dniach 19-20 08 81r ogólnopolską akcję protestacyjną polegającą na wstrzymaniu w całym kraju druku i kolportażu gazet codziennych;

2 Upoważnić prezydium KKP do odwołania tego strajku, jeśli przedstawicielom kierownictwa NSZZ „Solidarność” umożliwione zostanie obszerne przedstawienie stanowiska Związku w ogólnopolskich i lokalnych programach radiowych i TV oraz na łamach prasy a jednocześnie władze zobowiązują się do realizowania od zaraz uzgodnionych w grupie roboczej ustaleń o dostępie NSZZ „Solidarność” do środków masowego przekazu

Krajowa Komisja Porozumiewawcza

NSZZ „Solidarność”

Uchwała ta zapoczątkowała ogólnopolski dwudniowy ( 19-20.08.1981 r.) strajk większości krajowych drukarzy i kolporterów, co z kolei spowodowało, że spośród około stu codziennie wydawanych tytułów tylko cztery ukazały się w niezmienionym nakładzie i objętości.  W Poznaniu ukazały się  dwa numery skromnej czterostronicowej gazetki , przygotowanej przez trzy zespoły redakcyjne i wydrukowanej w drukarni Wojsk Lotniczych, rozprowadzanej czy wręcz sprzedawanej  ze służbowych samochodów państwowych. Było to jedyne połączenie tych trzech tytułów w jedną całość.

Andrzej Goliński

1-szy dzień strajkowy

 

2-gi dzień strajkowy

arch.własne

 

ILUSTRACJA TYGODNIOWA

Redakcja i Administracja Poznań ul. Chełmońskiego 22

Wydawca: Spółdzielnia ” Pomoc ” z odp. udz. w Poznaniu

Tłoczono w Drukarni  św. Wojciecha pod Zarządem Państwowym w Poznaniu

 

Strony Ilustracji Tygodniowej większej rozdzielczości wysyłam bezpłatnie na malia.